Algemene Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord tussen Omgevings.info (hierna te noemen 'wij', 'ons' of 'onze') en een klant (hierna te noemen 'u' of 'uw').
  2. Van toepassing is de nieuwste versie van onze Algemene Voorwaarden zoals vermeld op onze website.
  3. De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  4. Indien u onze software of app gebruikt gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden
 2. Aansprakelijkheid

  1. De totale aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot een maximum van de voor de overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW.
  2. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste contracten en/of schade aan het imago van de andere partij.
  3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de ene partij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de andere partij meldt. Enig recht op schadevergoeding vervalt 30 dagen na de leveringsdatum, of, indien sprake is van een contract, 30 dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst.
  4. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data.
  5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan derden, zijnde geen klant van ons.
 3. Prijzen, overeenkomsten en facturen

  1. Genoemde prijzen en tarieven zijn altijd exclusief BTW
  2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ons niet.
  3. Indien een prijs per maand wordt vermeld, dan betekent dit dat de dienst of het product wordt geleverd op basis van een jaarcontract.
  4. Wij zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.
  5. Indien wij tot opschorting of ontbinding overgaan, zijn wij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor ontstaan.
  6. U dient onze facturen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, hierna de 'betalingstermijn'.
  7. Indien de betalingstermijn wordt overschreden bent u van rechtswege in verzuim en hebben wij het recht om over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 1.5% per maand in rekening te brengen, gerekend over de periode dat u in verzuim bent, zonder dat een nadere ingebreke-stelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
  8. Indien u na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval u naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-) gerechtelijke kosten die wij dan moeten maken.
  9. Indien enige betalingstermijn wordt overschreden zijn wij gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en zonder jegens u tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
 4. Contracten

  1. Contracten hebben een looptijd van 12 maanden en worden stilzwijgend verlengd.
  2. Facturatie vindt jaarlijks vooraf plaats
  3. Er geldt een opzegtermijn van 4 weken
  4. Indien tussentijds voor een duurdere contractvorm wordt gekozen kan het lopende contract worden ontbonden. Het nieuwe contract gaat dan vanaf de overstapdatum in.
  5. Het is niet mogelijk om tussentijds over te stappen op een goedkoper contract.
 5. Verspreiden van de app

  1. De inhoud en werking van de app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur worden beschermd door auteurs- en merkrechten. Deze rechten berusten bij Omgevings.info. Het is niet toegestaan enig onderdeel van deze site te kopiëren of te openbaren, exploiteren of op andere wijze te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Omgevings.info.
  2. Indien u een overeenkomst tot levering van onze app aangaat, dan geven wij u herroepbare toestemming om de app onbeperkt te verspreiden, mits de app ongewijzigd wordt aangeboden en geen vergoeding voor gebruik van de app wordt gevraagd aan de gebruiker.
  3. Indien u de app via de Appstore en/of Google Play wil verspreiden dan rekenen de aanbieders hiervan kosten voor het aanmaken en gebruiken van een account. Deze kosten komen voor uw rekening.
  4. U garandeert ons dat u gerechtigd bent te beschikken over de aan ons ter beschikking gestelde benodigdheden zoals afbeeldingen, logo's en teksten en u vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake.
  5. Wij kunnen geen garanties afgeven met betrekking tot publicatie in de Appstore en/of Google Play. Indien onze app wordt geweigerd zullen wij de benodigde aanpassingen kosteloos doorvoeren of overgaan tot ontbinding van het contract.
  6. Omgevings.info gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers. Deze zullen nooit worden gedeeld met andere partijen. Ook zullen wij nooit meewerken aan het benaderen van gebruikers door een andere partij voor welke doelstelling dan ook.
 6. Gebruik van de app

  1. Ondanks voortdurende aandacht, zorg en waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat de app foutloos, ononderbroken en virusvrij zal functioneren.
  2. Wij kunnen op ieder gewenst moment het aanbieden van de app staken of de inhoud aanpassen.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of van derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik van de app, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.
  4. Onze app kan banners en links bevatten naar externe internetpagina’s. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s en aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid.
  5. Wij doen altijd ons best om de aangeboden informatie up to date te houden, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijk voor gevolgen van eventuele onjuistheden in de gegevens die via de app ontsloten worden.
  6. De app brengt gebruikers in contact met aanbieders van producten en diensten. Wij hebben geen invloed op het tot stand komen van een overeenkomst met de aanbieder of de levering van product of dienst en wijzen alle aansprakelijkheid hiervoor dan ook af.
  7. Indien de gebruiker van de app persoonlijke gegevens invult dan gaat de gebruiker ermee akkoord dat deze worden doorgegeven aan de aanbieder van de product of dienst waarvoor de gebruiker zich aanmeldt. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen.
  8. Apple Inc. ("apple") is geen partij bij deze overeenkomst en is niet verantwoordelijk voor de app en de inhoud daarvan. Voor zover de toepasselijke gebruiksvoorschriften en voorwaarden van apple, beschikbaar via www.apple.com verder strekken dan of conflicteren met hetgeen in deze app Voorwaarden staat, gaan de hiervoor genoemde toepasselijke gebruiksvoorschriften voor op de app Voorwaarden.
  9. De licentie van de app Voorwaarden is beperkt tot het gebruik van de app op de door Apple geautoriseerde apparatuur en in overeenstemming met de toepasselijke voorwaarden van apple. 14.3 apple is niet verplicht om enige onderhoud- en ondersteuningsdiensten te leveren in het kader van de app.
  10. Apple is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van u of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden of schending van toepasselijk productaansprakelijkheidsrecht, consumentenrecht of enige andere toepasselijke wettelijke bepaling.
  11. De gebruikers van de app bevestigen dat zij (i) niet woonachtig zijn in een land dat is onderworpen aan een embargo uitgevaardigd door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten of door de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten is aangemerkt als een "terrorist supporting country" en (ii) niet staan vermeld op een lijst van de bevoegde autoriteiten van de Verenigde Staten met "prohibited or restricted parties".
  12. De gebruiker van de app gaat ermee akkoord dat Apple derde begunstigde met betrekking tot de app woorwaarden is en dat Apple het recht heeft de bepalingen in de App voorwaarden in eigen naam af te dwingen.
 7. Geheimhouding

  1. Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van een overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze voorwaarden dient te worden verstaan:
   • alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
   • alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
   • alle documentatie, data, tekeningen, broncode, productie-methodes, technologieën en/of overige informatie welke verband houdt met door de ene partij ontwikkelde of te ontwikkelen software die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht de wijze waarop deze is verstrekt;
 8. Netiquette

  1. U bent verplicht zich te gedragen conform hetgeen in redelijkheid van een verantwoordelijk, redelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan worden verlangd.
  2. U bent verplicht zich te gedragen in overeenstemming met wettelijke bepalingen, de bepalingen uit de Nettiquette zoals vastgelegd in de richtlijn RFC 1855 of de opvolgers daarvan en/of de richtlijnen of uitspraken van de Reclame Code Commissie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer in het bijzonder bent u verplicht zich te onthouden van het schenden van rechten van intellectuele eigendom, het op onrechtmatige en/of strafbare wijze verspreiden van racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer en/of beledigende uitingen, het zich toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor u niet tot toegang gerechtigd bent, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), het verzenden van spam, waaronder begrepen het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud.
  3. U bent verplicht zich zodanig te gedragen dat overige klanten en/of andere internetgebruikers niet worden gehinderd en/of schade lijden
  4. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van zijn account en dient zelf zorg te dragen voor een afdoende beveiliging en/of back-up van gegevens inzake en op uw account, tenzij anders is overeengekomen.

Vragen?

Neem contact met mij op
Gelukt! Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Balen, niet gelukt.
Telefoon
020 123456
Support en info
support@omgevings.info
Tips voor uitstapjes
tips@omgevings.info

KvK: 65912543 | IBAN: NL02 KNAB 0255 2916 47